TIM sprzedał pakiet akcji firmy Elit

13 grudnia 2018
TIM sprzedał pakiet akcji firmy Elit

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu poinformował, że podjął decyzję o sprzedaży posiadanego pakietu akcji Elit SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej decyzji w dniu 10 grudnia 2018 r. zawarta została pomiędzy TIM SA a Elettronica Italiana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa na mocy której TIM SA sprzedała firmie Elettronica Italiana Sp. z o.o posiadany pakiet akcji Elit SA, to jest 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela Elit SA, o wartości nominalnej 1 jeden zł każda, które stanowią udział w kapitale zakładowym Elit SA w wysokości 51%.

W wyniku powyższej transakcji Elettronica Italiana Sp. z o.o. posiada 100 % akcji Elit SA.

Jednocześnie w dniu 10.12.2018 r TIM SA zawarła z firmą Elit SA trzyletnią ramową umowę handlową na mocy której strony ustaliły warunki współpracy w zakresie zakupu przez TIM SA towarów będących w ofercie Elit SA.

Źródło: TIM SA